Mars Society Polska - Forum Strona Główna Mars Society Polska - Forum
Oficjalne Forum Dyskusyjne Mars Society Polska

FAQFAQ  SzukajSzukaj  UżytkownicyUżytkownicy  GrupyGrupy
RejestracjaRejestracja  ZalogujZaloguj  AlbumAlbum  Chat  DownloadDownload

Poprzedni temat «» Następny temat
URC 2011
Autor Wiadomość
Luba?ski Robert
Marsjanin
LubanR


Dołączył: 17 Sty 2007
Posty: 600
Skąd: Lublin
Wysłany: 06-02-2011, 04:54   URC 2011

Ciekawy dokument po?wi?cony ?azikowi, który wygra? zawody URC w 2010r, zbudowanemu przez dru?yn? z Oregon State University.
http://oregonstate.edu/gr...gn%20Report.pdf

Do tegorocznej edycji turnieju URC zg?osi?y si? ju? 3 dru?yny, w tym oczywi?cie ubieg?oroczni zwyci?zcy. Wi?cej na stronie TMS:
http://urc.marssociety.org/home/team-info

Ciekawe kiedy zespo?y z Polski zostan? zg?oszone do turnieju?
S? szanse, ze b?d? to a? 3 ekipy.
Magma 2 – Politechnika Bia?ostocka i Uniwersytet w Toruniu. 3 miejsce w ubieg?ym roku.
Scorpio- Politechnika Wroc?awska
http://www.scorpio.pwr.wroc.pl/index.html
Copernikus – jeszcze nie ustali?em szczegó?ów.
 
 
robert luba?ski
Osadnik


Dołączył: 15 Cze 2007
Posty: 222
Wysłany: 11-02-2011, 21:05   

Potwierdzi?y si? przypuszczenia. Trzy dru?yny z Polski potwierdzi?y ch?? udzia?u w tegorocznej edycji turnieju URC poprzez dokonanie oficjalnego zg?oszenia. Lista na stronie TMS.
http://urc.marssociety.org/home/team-info

Copernicus z Uniwersytetu miko?aja Kopernika w Toruniu.

Scorpio z Politechniki Wroc?awskiej.
http://www.scorpio.pwr.wroc.pl/

MAGMA 2 z Politechniki Bia?ostockiej.
http://www.magma2.pb.edu.pl/

Niestety strony polskich dru?yn s? w budowie i na razie niewiele si? z nich mo?na dowiedzie?.
 
 
Luba?ski Robert
Marsjanin
LubanR


Dołączył: 17 Sty 2007
Posty: 600
Skąd: Lublin
Wysłany: 23-03-2011, 03:20   

Poni?ej krótka prezentacja polskich zespo?ów, które zg?osi?y gotowo?? do udzia?u w zawodach URC w czerwcu tego roku.

Jak co roku, w czerwcu, w pobli?u analogu bazy marsja?skiej na pustyni w Utah w USA, odb?d? si?, organizowane przez The Mars Society zawody ?azików marsja?skich URC.
W zesz?ym roku dru?yna z Polski wraz z ?azikiem MAGMA, zbudowanym wspólnymi si?ami przez studentów z Wydzia?u Mechanicznego Politechniki Bia?ostockiej i UMK w Toruniu, zdoby?a trzecie miejsce w tych presti?owych zawodach. W tegorocznej edycji zawodów ch?? uczestnictwa zadeklarowa?y a? 3 dru?yny z Polski. Dwie z nich; COPERNICUS z UMK w Toruniu i Magma2 z Politechniki Bia?ostockiej powsta?y z inicjatywy studentów wchodz?cych w sk?ad dru?yny ?azika MAGMA. Trzeci zespó? o nazwie SCORPIO reprezentuj?cy Politechnik? Wroc?awsk? to tegoroczni debiutanci. Prace nad konstrukcj? ?azika prowadzili od ponad roku i uznali, ?e s? ju? na tyle zaawansowani z pracami, ?e mog? wzi?? udzia? w tegorocznej edycji zawodów.
Niestety brak jest wie?ci z obozu dru?yny ?azika SKARABEUSZ reprezentuj?cego SKA z Politechniki Warszawskiej, która jako pierwsza ekipa z Polski i w ogóle z Europy bra?a udzia? w zawodach URC w 2009r. Z powodu wewn?trznych problemów dru?yna nie wystartowa?a w zesz?ym roku i nic nie wskazuje na to, ?e w tym roku b?dzie inaczej. Mam nadziej?, ?e ?azik i zdobyte przez zespó? do?wiadczenie nie pójd? na marne i w przysz?ym roku dru?yna pozbiera si? i stanie do rywalizacji.
Poni?ej ma?a prezentacja dru?yn.

COPERNICUS
W sk?ad dru?yny wchodz? studenci oraz absolwent Uniwersytetu Miko?aja Kopernika z Wydzia?u Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej (WFAiIS). S? to osoby:
Sebastian Meszy?ski – koordynator zespo?u, odpowiedzialny za rozwi?zania mechaniczne, autonomi?, elektronik? i dokumentacj? projektu. Student ostatniego roku Fizyki Technicznej na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej (WFAiIS). Uczestniczy? w budowie robota MAGMA. Cz?onek MSP.
Kamil Wyr?bkiewicz – odpowiedzialny za projekt i wykonanie elektroniki robota. Student ostatniego roku na Fizyce Technicznej (WFAiIS). Uczestniczy? w budowie robota MAGMA.
?ukasz Borkowski – odpowiedzialny za konfiguracj? sieci komputerowej, która umo?liwi, dwustronny kontakt z robotem oraz przesy? informacji do pozosta?ych odbiorców w sieci.
Wspomaga prace w zakresie oprogramowania steruj?cego robotem. Student na Wydziale Informatyki i Matematyki UMK.
Alan Morastiew - wspomaga prace nad dokumentacj? projektu. Student pierwszego roku na Fizyce Technicznej (WFAiIS).
Rafa? Zieli?ski – odpowiedzialny za oprogramowanie steruj?ce robotem (g?ówny programista). Absolwent WFAiIS. Uczestniczy? w budowie robota MAGMA – by? g?ównym programist?.
Artur Marsza?kowski – odpowiedzialny za utworzenie i funkcjonowanie strony internetowej projektu Copernicus. Przy projekcie MAGMA odpowiedzialny za budow? strony internetowej.
Opiekunem dru?yny z ramienia uczelni jest Prodziekan ds. Studentów dr hab. Miros?aw Bylicki (prof. UMK).
Po zesz?orocznym sukcesie ?azika Magma na zawodach URC uczelnia wspar?a finansowo zespó?. Otrzymane ?rodki finansowe w pe?ni pokrywaj? koszt budowy ?azika. Dru?yna mo?e równie? korzysta? z urz?dze?, narz?dzi i zaplecza warsztatowego wydzia?u oraz liczy? na wsparcie merytoryczne studentów i pracowników uczelni.
Prace post?puj? zgodnie z harmonogramem.
Na uko?czeniu jest cz??? mechaniczna pojazdu. Wkrótce nast?pi integracja i testowanie elektroniki. Jak zapewniaj? twórcy, konstrukcja ma nawi?zywa? do tradycyjnego wygl?du mobilnego robota marsja?skiego.
Wkrótce zespó? zaprezentuje swoja stron? internetow?.
Zespó? pracuje nad udoskonaleniem zesz?orocznych rozwi?za? s?u??cych do przesy?u obrazu i danych telemetrycznych z pok?adu ?azika. Zastosowane rozwi?zania udost?pni? mo?liwo?? sterowania ?azikiem przez internet. To, czy b?dziemy mogli ?ledzi? na ?ywo zmagania dru?yny w trakcie zawodów URC jest uzale?nione jedynie od tego, czy uda si? pozyska? sponsora na sfinansowanie ??czno?ci satelitarnej.
Zako?czenie prac przy budowie ?azika jest przewidziane na prze?om kwietnia i maja. Czas pozosta?y do wyjazdu na zawody zostanie wykorzystany na ko?cowe testy oraz udzia? w konferencjach i pokazach.
Poni?ej na zdj?ciu dru?yna ?azika Copernicus w sk?adzie, od lewej:
Alan Morastiew, Kamil Wyr?bkiewicz, Rafa? Zieli?ski, Sebastian Meszy?ski, ?ukasz Borkowski
http://images35.fotosik.p...fcd926bcmed.jpg


Magma2
W sk?ad dru?yny wchodz? studenci Wydzia?u Mechanicznego Politechniki Bia?ostockiej.
Wojciech G?a?ewski – koordynator projektu, odpowiedzialny za koordynacj? projektu, cz??? mechaniczn? podwozia i manipulatora przegubowego, student ostatniego roku Automatyki i Robotyki (AiR) na Wydziale Mechanicznym PB. Uczestniczy? w budowie robotów Skarabeusz i MAGMA. Cz?onek MSP.
Bartosz Solnik - odpowiedzialny za manipulator kartezja?ski, student III roku Automatyki i Robotyki (AiR) na Wydziale Mechanicznym PB.
Piotr Ciura - odpowiedzialny za system wizyjny i steruj?cy, student IV roku Automatyki i Robotyki na Wydziale Mechanicznym PB. Uczestniczy? w budowie robota MAGMA
Emil B?o?ski- odpowiedzialny za system steruj?cy, student IV roku Automatyki i Robotyki na Wydziale Mechanicznym PB. Uczestniczy? w budowie robota MAGMA
Szymon Zimnoch - odpowiedzialny za system steruj?cy, student I roku Elektroniki i Telekomunikacji (EiT) na Wydziale Elektrycznym PB. Cz?onek MSP.
Opiekunem dru?yny z ramienia uczelni jest dr Justyna To?stoj-Sienkiewicz, opiekun Ko?a Naukowego Robotyków, oraz prodziekan ds. promocji i wspó?pracy dr in?. Kazimierz Dzier?ek.
Po zesz?orocznym sukcesie ?azika Magma na zawodach URC równie? dru?yna Magmy2 zosta?a wsparta finansowo przez rodzim? uczelni?, mo?e równie? korzysta? z jej zaplecza technicznego.
Dru?yna zako?czy?a budow? i testy prototypu i pracuje ju? nad wersj? docelow? ?azika.
?aziki z serii MAGMA, pierwszy z prawej to prototyp ?azika Magma2
http://www.marssociety.pl...bomaticon_5.jpg


Dru?yna Magma2 prawie w komplecie. Od lewej: Piotr Ciura, Szymon Zimnoch, Wojciech G?a?ewski, Emil B?o?ski.
http://www.marssociety.pl...bomaticon_4.jpgSCORPIO
W sk?ad zespo?u SCORPIO Wroc?aw University of Technology Rover Team wchodzi 12 studentów Wydzia?u Elektroniki oraz Wydzia?u Mechanicznego Politechniki Wroc?awskiej dzia?aj?cych aktywnie w trzech ko?ach naukowych:
• Pojazdów Niekonwencjonalnych „Off-road”
• Uk?adów Elektronicznych „Applied Electronics Group"
• Technologii Bezprzewodowych „Wireless Group".
Sk?ad zespo?u:
mgr in?. Grzegorz Hapel – koordynator projektu, doktorant Wydzia?u Mechanicznego P. Wr.,
Pawe? Stasiak, Pawe? Kowali?o – odpowiedzialni za cz??? mechaniczn? robota
Marek Drobiazgiewicz, Bartosz Duszel – odpowiedzialni za ??czno?? bezprzewodow?,
Bartosz ??cki, Przemys?aw Ksel – odpowiedzialni za elektronik?,
Micha? Ogórek, J?drzej Siemie?ski – odpowiedzialni za sterowanie pojazdem oraz manipulatorem,
?ukasz Le?niak, Jan Nowak – odpowiedzialni za konstrukcj? masztu nadawczego oraz jego wykonanie,
Jacek Bodziony twórca projektu obudowy pojazdu oraz strony internetowej projektu.
Patronat nad projektem obj?? Prorektor ds. studenckich Politechniki Wroc?awskiej dr in?. Zbigniew Sroka.
Politechnika Wroc?awska udzieli?a du?ego wsparcia swoim studentom. Udost?pni?a im pomieszczenia warsztatowe, pracownie, specjalistyczne maszyny i urz?dzenia niezb?dne do prac przy projektowaniu i wykonaniu ?azika. Uczelnia finansuje równie? w znacznym stopniu zarówno budow? ?azika jak i wyjazd dru?yny na zawody.
Zespo?owi uda?o si? bez problemu pozyska? sponsorów, którzy przekazali dary rzeczowe lub udzielili znacznych rabatów cenowych. Gorzej by?o w przypadku us?ug. Nie uda?o si? natomiast znale?? sponsora, który chcia?by udzieli? wsparcia finansowego. Szczegó?y dotycz?ce sponsorów mo?na znale?? na stronie projektu.
Zespó? zako?czy? budow? cz??ci mechanicznej ?azika. Rozpocz??y si? testy elektroniki zainstalowanej na poje?dzie oraz budowa manipulatora. Zako?czenie ca?o?ci prac jest planowane na koniec kwietnia. Niestety nie jest przewidziana transmisja obrazu i danych telemetrycznych z pok?adu ?azika.
Kluczowym elementem robota b?dzie wielozadaniowy, wyposa?ony w kamer?, manipulator, za pomoc? którego b?dzie móg? on wykonywa? zarówno precyzyjne czynno?ci jak i zbiera? próbki ska? i gleby. Próbki te ?azik b?dzie umieszcza? i przechowywa? w specjalnych pojemnikach, tak aby po powrocie do bazy mog?y by? one poddane analizie np. na obecno?? ?ycia. Zestaw kamer pok?adowych u?atwi sterowanie pojazdem i orientacj? w terenie oraz umo?liwi zdalne pomiary.
Szeroki rozstaw kó? i nisko po?o?ony ?rodek ci??ko?ci odpowiedni prze?wit oraz precyzyjne przeniesienie nap?du z silników na ko?a to najlepsza recepta na sprawne poruszanie si? w trudnym, pustynnym terenie.
Podwozie ?azika na fotce:
http://www.scorpio.pwr.wr...a2/gallery1.jpg


Dru?yna ?azika Scorpio:


Wszystkie zespo?y ?ci?le wspó?pracuj? z Mars Society Polska oraz agencj? Planet PR w zakresie polityki medialnej i informacyjnej ca?ego przedsi?wzi?cia. MSP jest patronem, koordynatorem i przedstawicielem zespo?ów na arenie krajowej jak i zagranic?. Odpowiada za ca?a logistyk? zwi?zan? z przelotami i pobytem w USA oraz czyni starania o pozyskanie ?rodków finansowych na ten cel zarówno ze ?rodków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wy?szego jak i od sponsorów prywatnych.
Mam nadziej?, ?e dzi?ki hojno?ci sponsorów, uda si? zgromadzi? odpowiednie ?rodki umo?liwiaj?ce uczestnictwo wszystkich trzech dru?yn w zawodach URC. Nam pozostaje ?yczy? zespo?om zwyci?stwa i czeka? na oficjaln? prezentacj? dru?yn i ich ?azików, która planowana jest wst?pnie na prze?omie kwietnia i maja tego roku.
 
 
robert luba?ski
Osadnik


Dołączył: 15 Cze 2007
Posty: 222
Wysłany: 05-05-2011, 22:53   

Na stronach dru?yn szykuj?cych si? do zawodów URC pojawi?y si? nowe informacje.
S? wizualizacje ?azika Magma 2 i zdj?cia z testów prototypu.
http://www.magma2.pb.edu.pl/magma2URC2011.htm
Na stronie ?azika Scorpio pojawi? si? film z testów i troch? zdj?? w galerii.
http://www.scorpio.pwr.wroc.pl/video.html
http://www.scorpio.pwr.wroc.pl/fotogaleria.html

na temat dru?yny Cpoernicus znalaz?em tylko artyku?
http://www.pomorska.pl/ap...RUN01/541906318Wynika z niego, ?e ?aziki poleca do stanów ju? 15 maja. Pozosta?o wiec 10 dni a ci?gle nic nie wiadomo na temat oficjalnej prezentacji zespo?ów i ?azików. Gdzie i kiedy ma si? odby?? Osobi?cie z wielka ch?ci? wybra? bym si? na t? prezentacj?. Oczywi?cie je?li nie b?dzie ona ?ci?le tajna.
Nie ma nawet informacji czy uda?o si? pozyska? ?rodki na przeloty i pobyt dla wszystkich trzech dru?yn.
 
 
Luba?ski Robert
Marsjanin
LubanR


Dołączył: 17 Sty 2007
Posty: 600
Skąd: Lublin
Wysłany: 06-05-2011, 22:20   

Uda?o mi si? uzyska? kilka informacji!
Uda?o si? pozyska? ?rodki finansowe na wyjazd wszystkich trzech dru?yn.
Oficjalna prezentacja dru?yn i ?azików z Polski bior?cych udzia? w tegorocznej edycji turnieju URC odb?dzie si? 16 maja 2011r. w siedzibie PIAP Przemys?owy Instytut Automatyki i Pomiarów, Al. Jerozolimskie 202, 02-486 Warszawa o godzinie 13.00.

Nast?pnie ?aziki zostan? spakowane i 17.05.2011 wys?ane drog? lotnicz? do USA. Dru?yny w t? sam? drog? udadz? si? 27 maja. L?dowanie tego samego dnia oraz dwudniowy pobyt w Los Angeles. Nast?pnie 29 maja wyjazd do Hanksville w stanie Utah. Na miejscu dwa dni na przygotowania do zawodów. Trzy turniejowe dni 2-4 czerwca, 5 czerwca og?oszenie wyników. Droga powrotna do Los Angeles 6-7 czerwca i wylot 7 czerwca do kraju.
Tak w skrócie przedstawia si? harmonogram pobytu dru?yn z polski na tych zawodach.
 
 
robert luba?ski
Osadnik


Dołączył: 15 Cze 2007
Posty: 222
Wysłany: 11-05-2011, 22:15   

Na stronie serwisu Astronomia.pl ukaza? si? artyku? o polskim udziale w zawodach URC 2011.
http://astronomia.pl/wiadomosci/index.php?id=2827


Ciekawe czy b?dzie transmisja na ?ywo w internecie z prezentacji dru?yn na zawody URC, tak jak w przypadku Europejskiej Konwencji Mars Society?
 
 
Luba?ski Robert
Marsjanin
LubanR


Dołączył: 17 Sty 2007
Posty: 600
Skąd: Lublin
Wysłany: 16-05-2011, 23:13   

Na dzisiejszej prezentacji w PIAP by?o du?o mediów w tym radio i telewizja. Ciekawe czy jakie? materia?y ukaza?y si? w wieczornych wydaniach wiadomo?ci? Wszystkie trzy dru?yny wraz z ?azikami maj? wyst?pi? jutro w jakim? porannym programie w TVP. Wylecia?o mi tylko czy ma to by? Kawa czy herbata na jedynce, czy Pytanie na ?niadanie na dwójce.
Jak si? jutro trocz? ogarn? po ci??kim dniu to zamieszcz? na pocz?tek przynajmniej kilka fotek z prezentacji. Jak ?aziki polec? juz do Stanów, to ekipy b?d? mia?y troch? wi?cej czasu i wtedy uda mi si? uzyska? od nich wi?cej informacji dotycz?cych szczegó?ów technicznych ?azików.
 
 
robert luba?ski
Osadnik


Dołączył: 15 Cze 2007
Posty: 222
Wysłany: 18-05-2011, 04:39   

Na pocz?tku prezentacji na krótko zabra? g?os dyrektor PIAP, który mi?dzy innymi o?wiadczy?, ?e wspieranie projektów studenckich nie jest dzia?alno?ci? charytatywn? lecz jednym z najlepszych i najta?szych sposobów poszukiwania nowych zdolnych i zaanga?owanych pracowników. W imieniu Mars Society Polska zabra? g?os Prezes Mateusz Juzefowicz. Nast?pnie przedstawi?y si? dru?yny, zaprezentowa?y swoje konstrukcje i przybli?y?y krótko zadania jakie na zawodach URC musz? wykona? ?aziki. Poszukiwanie ?ladów ?ycia, odnalezienie rannych astronautów i dostarczenie odpowiednich apteczki, zadanie nawigacyjne, i zadanie in?ynieryjne polegaj?ce na obs?udze panela zgodnie z zamieszczon? na nim instrukcj?, w tym na w?o?eniu wtyczek do gniazd. Wszystkie ekipy zgodnie przyzna?y, ?e te ostatnie zadanie jest najtrudniejsze. By? czas na zadawanie pyta? przez zgromadzon? publiczno??. Na tym praktycznie zako?czy?a si? oficjalna cz??? prezentacji a cz?onkowie dru?yn zostali obl??eni przez dziennikarzy w celu udzielenia wywiadów.

Na prezentacji ka?da ekipa wyst?pi?a w innym kolorze koszulek z nazw? dru?yny.
W czerwonych wyst?pi? zespó? ?azika Scorpio, w zielonych Copernicus, a w niebieskich Magma2. Kolory te nawi?zuj? do barw flagi marsja?skiej.

Poni?ej zdj?cia dru?yn wraz z ?azikami:
Scorpio i Magma2


Oraz Copernicus niestety w okrojonym trzyosobowym sk?adzie.


Zbli?enia ?azików:

Scorpio


Magma2


Copernicus


W nast?pnym po?cie postaram si? poda? kilka ciekawych szczegó?ów dotycz?cych konstrukcji poszczególnych ?azików.
 
 
Luba?ski Robert
Marsjanin
LubanR


Dołączył: 17 Sty 2007
Posty: 600
Skąd: Lublin
Wysłany: 20-05-2011, 04:25   

Oficjalna wersja opisu ?azików ze strony http://www.polskanamarsa.pl/scorpio.html oraz mój osobisty komentarz.


Scorpio

Scorpio to zdalnie sterowany pojazd, wyposa?onego w manipulator o 6 stopniach swobody, system wizyjny oraz system do zdalnych pomiarów, wykonany przez studentów z trzech Kó? Naukowych: Pojazdów Niekonwencjonalnych "Off-Road", Uk?adów Elektronicznych "Applied Electronics Group" oraz Technologii Bezprzewodowych "Wireless Group" z Politechniki Wroc?awskiej
Pojazd zaprojektowano z my?l? o poruszaniu si? po pustynnym terenie w okolicy 2 km od stacji nadawczej. Wyposa?ono go w manipulator zbudowany w oparciu o szeregow? struktur? kinematyczn?, sk?adaj?c? si? z 6 elementów, zako?czon? uniwersalnym chwytakiem imituj?cym d?o? cz?owieka. Jego zakres pracy to w przybli?eniu pó?kula o ?rednicy 1,2m, a ud?wig na maksymalnym zakresie to oko?o 3kg. Na podwoziu pojazdu zamontowano ponadto uk?ad do zdalnych pomiarów. S?u?y on do rozpoznawania przedmiotów w odleg?o?ci do 800 metrów, nie mniejszych ni? 24mm x 24mm i ustalania ich dok?adnego po?o?enia.
Pojazd ma zapewnion? ??czno?? z punktem sterowania w granicy 2km w pasmach 900MHz oraz 2,4GHz. W trybie ci?g?ym przesy?a obraz z kilku kamer, w które jest wyposa?ony, z maksymalnym opó?nieniem na poziomie 1 sekundy. Maksymalny czas pracy pojazdu przy ?rednim obci??eniu to 60 min. Waga gotowego do jazdy ?azika to oko?o 45kg, natomiast pr?dko?? maksymalna wynosi oko?o 12 km/h.


Scorpio to czteroko?owy ?azik o bardzo solidnej stalowej konstrukcji. Zawieszenie wydaje si? mocno skomplikowane. Przypomina ono zawieszenie samochodowe. Wszystkie cztery ko?a s? skr?tne i niezale?nie amortyzowane. Jak dobrze widzia?em to ?azik jest nap?dzany przez dwa silniki elektryczne. Jeden nap?dza przód drugi ty?. Mimo zastosowania du?ych kó? z pneumatycznym ogumieniem, ?azik jest do?? nisko zawieszony i ma niewielki prze?wit. Pono? ma si? to jeszcze przed zawodami zmieni?. Jak podkre?laj? wszystkie zespo?y znalezienie odpowiednich kó? jest bardzo trudne. Te w ?aziku Scorpio s? od taczki. Równie solidne jak podwozie jest olbrzymie rami? robota , wykonane ze stali nap?dzane 6 silnikami, z wymiennym chwytakiem. Samo rami? wa?y oko?o 15kg. Sterowanie ramieniem jest wspomagane przez algorytm, który pozwala na wykonywanie p?ynnych i precyzyjnych ruchów. Robot wyposa?ony jest w dalmierz laserowy. ?azik nie posiada aktywnych uk?adów ch?odzenia. Jedyn? ochron? przed s?o?cem stanowi bia?a obudowa z laminatu.
45kg wagi ?azika to mocno optymistyczna ocena. Z kuluarowych rozmów wynika?o, ?e zespó? mo?e mie? spore problemy by zmie?ci? si? w wyznaczonym limicie masy i zawody mo?e rozpocz?? z ujemnym saldem punktowym.
Dru?yna zabiera na zawody równie? automatycznie rozk?adany 10m maszt, w?asnej konstrukcji, na którym b?d? umieszczone anteny do komunikacji z ?azikiem. Jest on widoczny w z?o?onej postaci na jednym ze zdj??.
Z powodu uszkodzenia rutera w trakcie transportu ?azik na prezentacji by? unieruchomiony.


Copernicus

Robot Marsja?ski „Copernicus” powsta? na potrzeb? uniwersyteckich zawodów URC2011. Jego konstrukcja, w której uczestniczyli studenci Wydzia?u Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UMK w Toruniu, zawiera oprócz elementów standardowych tj. manipulator, peryskop z kamer?, panele s?oneczne b?d?ce alternatywnym ?ród?em energii. Konstrukcja wykonana jest z aluminium dzi?ki czemu posiada ona odpowiedni? wytrzyma?o?? przy niewielkiej masie w?asnej.
Robot posiada sze?? kó? i sterowany jest drog? elektroniczn? wykorzystuj?c technologi? Wi-Fi. Odmiennie wysy?any jest obraz z kamer robota (oprócz kamery g?ównej na peryskopie, robot zawiera kilka mniejszych kamer szczególnego zastosowania), poniewa? jest to kana? analogowy. Robot jest zbudowany w sposób umo?liwiaj?cy szybki i ekonomiczny pod wzgl?dem miejsca transport – peryskop i manipulator chowany jest do wn?trza robota i os?oni?ty za pomoc? paneli s?onecznych. Dedykowane oprogramowanie umo?liwia sterowanie oraz odczyt informacji o stanie robota, jego zasilaniu oraz sile sygna?u steruj?cego. Jego wymiary to 120x70 (100 panel s?oneczny) x 55 cm (d? x szer x wys).

Najbardziej tajemnicza dru?yna. Niech?tnie udzielali informacji na temat szczegó?ów budowy swojego ?azika. Ich konstrukcja wyró?nia si? zastosowaniem ogniw s?onecznych jako alternatywnego ?ród?a zasilania. Ilo?? ogniw jest tak dobrana, aby wytworzone napi?cie mog?o pos?u?y? bezpo?rednio do ?adowania akumulatorów. W celu zapewnienia stabilno?ci pojazd ma do?? du?e rozmiary w porównaniu z konkurencj?. Mimo zastosowania aluminium jako materia?u konstrukcyjnego ca?kowita masa ?azika oscyluje wokó? górnej granicy normy czyli 50kg. Brak aktywnego systemu ch?odzenia elektroniki pojazdu.
?azik by? ju? cz??ciowo przygotowany do transportu wi?c nie zobaczyli?my ani automatycznego ramienia, ani samego ?azika w akcji.


Magma2

Magma 2 kontynuuje "lotnicz?" filozofi? konstrukcyjn?, ma „odchudzone” elementy i szerzej zastosowane tworzywa sztuczne. Dzi?ki temu ?azik w podstawowej konfiguracji (tej, co na zdj?ciach) wa?y tylko 30 kilogramów!
Do ka?dego zadania na zawodach b?dzie osobne wyposa?enie. Manipulator przegubowy do pobierania próbki ska?y, manipulator kartezja?ski do obs?ugi panelu steruj?cego, zespó? pojemników na apteczki dla rannych astronautów i przede wszystkim dwa heksakoptery, które pos?u?? do obserwacji z powietrza terenu w którym ?azik b?dzie operowa?. B?dzie to pierwszy w historii zawodów przypadek wykorzystania obiektów lataj?cych, b?dziemy tak?e jedyn? dru?yn? posiadaj?c? tego rodzaju sprz?t. ?azik Magma2 wprowadzi zupe?nie now? jako??, je?li chodzi o realizacj? zada? obserwacyjnych nie tylko na zawodach URC, ale w ogóle w robotyce mobilnej. Do tej pory tak? technologi? ogl?dali?my w filmach science-fiction, teraz jest stosowana w praktyce.

Dla odmiany ta dru?yna ch?tnie demonstrowa?a mo?liwo?ci swojego pojazdu i dzieli?a si? wra?eniami z zesz?orocznej edycji konkursu URC.
Jak wida? Magma2 jest bezpo?redni? kontynuacj? konstrukcji z zesz?ego roku. Jako materia?u konstrukcyjnego u?yto przezroczystego poliw?glanu, pono? taki jest najta?szy. Dzi?ki temu waga pojazdu w najci??szej konfiguracji nie przekracza 45kg, w tym manipulator kartezja?ski wa?y ponad 10kg. Tym razem podwozie jest 6 ko?owe. Ko?a s? du?o szersze ni? poprzednio co poprawia w?a?ciwo?ci jezdne pojazdu na sypkim pod?o?u. S? niezale?nie nap?dzane przez silniki elektryczne i amortyzowane za pomoc? sprawdzonych w zesz?ym roku i niezawodnych cewników medycznych. Zesz?oroczne do?wiadczenia zaowocowa?y kilkoma innowacjami. Do najtrudniejszego zadania: in?ynierskiego, dru?yna skonstruowa?a specjalny manipulator, który ma u?atwi? wykonanie zadania, oraz zamontowa?a kamer? o zmiennej ogniskowej. Przy bardzo silnym o?wietleniu by?y problemy z odczytaniem instrukcji umieszczonej na panelu. Silne o?wietlenie utrudnia?o równie? odczyt obrazu na ciek?okrystalicznych wy?wietlaczach w laptopach, wi?c ekipa w tym roku zaopatrzy?a si? w gogle. Ch?odzenie elektroniki zapewniaj? dwa wentylatory.
?azik b?dzie sterowany przez jednego z operatorów za pomoc? kokpitu w?asnej konstrukcji. Jak wida? na zdj?ciu jest on mocno rozbudowany.


Drugi operator za pomoc? oddzielnego kokpitu b?dzie sterowa? prac? heksakoptera, który wzbudzi? prawdziw? sensacj?.


[i]Wyposa?ony jest on w komputer pok?adowy wspomagaj?cy sterowanie i stabilizuj?cy lot oraz kamer? przekazuj?ca obraz do operatora. S? dwa takie pojazdy lataj?ce, z tym, ?e w danej chwili mo?na u?y? tylko jednego, drugi jest w rezerwie.
Heksakopter swoje zadanie rozpoczyna startuj?c ze specjalnej platformy znajduj?cej si? w przedniej cz??ci ?azika. Po wykonaniu zadania l?duje on w pobli?u ?azika, który za pomoc? ranienia umieszcza go z powrotem na platformie startowej.
Moim zdaniem to najlepiej przygotowana dru?yna do zawodów URC z trzech prezentowanych.

Mam nadziej?, ?e pozosta?e ekipy brak do?wiadczenia nadrobi? pomys?owo?ci? i wola walki i osi?gn? co najmniej taki sukces jak Magma w sesz?orocznej edycji turnieju.

[
 
 
robert luba?ski
Osadnik


Dołączył: 15 Cze 2007
Posty: 222
Wysłany: 31-05-2011, 23:27   

Polskie zespo?y bior?ce udzia? w zawodach URC dotar?y juz na miejsce do pustynnego Hanksville w stanie Utah. Poni?ej relacja jak? otrzyma?em od Mateusza Juzefowicza.


31.05.2011

3 zespo?y dotar?y do Hanksville Utah. Z przygodami zafundowanymi przez islandzki wulkan cz?onkowie dru?yn zebrali si? w Los Angeles po kilku zmianach lotów. Nasz hotel znajdowa? si? w pobli?u lotniska LAX, wokó? którego skupione s? siedziby g?ównych ameryka?skich koncernów z bran?y aerospace - Boeing, Lockheed-Martin, Raytheon Space and Airborne Systems. Wycieczka do siedzib raczej trudna do zorganizowania - to firmy o znaczeniu strategicznym dla obronno?ci USA. Nast?pnie studenci wyruszyli na miejsce konkursu. Po drodze zapoznali si? z podstawami geologii okolicznych terenów. Hanksville (czyli „He?kowo”) le?y w odleg?o?ci kilkudziesi?ciu mil od doliny rzeki Colorado i po drodze studenci mieli okazj? porówna? skal? tutejszych form geologicznych do tego, co wiedz? na temat Marsa i jego kanionów.
W motelu w Hanksville rozpocz?li montowanie robotów roz?o?onych na czas transportu. Magma2 testuje ju? swoj? konstrukcj? na pustyni, Copernicus i Scorpio ko?cz? prac? w zaimprowizowanych warsztatach - Scorpio liczy na du?y zasi?g swojego robota dzi?ki doskona?ej konstrukcji masztu komunikacyjnego. Copernicus montuje panele s?oneczne, które umo?liwi? d?ug? prac? i do?adowanie akumulatorów robota w trakcie wykonywania zada?. Zespo?y przeprowadzi?y rekonesans w terenie porównywalnym z obszarami konkursu - nie wiadomo gdzie dok?adnie rozegrane zostan? tegoroczne konkurencje. Zespó? Magma 2, który u?ywa heksakopterów dostarczonych przez firm? Cyberdrones zdeklarowa? si? wykona? zdj?cia lotnicze dla paleontologów, którzy na oddalonym o 3 km stanowisku jurajskim prowadz? wykopaliska ko?ci dinozaurów.
Drogi dojazdowe do bazy MDRS pokaza?y z?by. S?abo z zasi?giem komórek i Internetem. Atmosfera ?wietna - zespo?y mimo rywalizacji dogaduj? si? ze sob?. Wspólna droga przez preri? mocno ich zintegrowa?a, a obfito?? wra?e? pozwoli?a zapomnie? o zm?czeniu, wi?c wszyscy maj? bardzo du?o wiary w sukces. Na robotach i na autach powiewaj? polskie flagi.
Jutro kolejne testy na pustyni.Sprawozdania b?d? do przeczytania na naszym facebooku: http://www.facebook.com/ZdobywamyMarsa
 
 
Luba?ski Robert
Marsjanin
LubanR


Dołączył: 17 Sty 2007
Posty: 600
Skąd: Lublin
Wysłany: 01-06-2011, 14:17   

Tutaj ma?a niespodzianka! Wojtek G?a?ewski z MSP jest, czy raczej by?, nominowany do nagrody w konkursie „2011 Europlanet Prize for Public Engagement with Planetary Science”. Szczegó?y na stronie Europlanet:
http://www.europlanet-eu....d=331&Itemid=84

Jak si? nie myl? to tegorocznymi zwyci?zcami jest zespó? z Austrii.
Mimo wszystko ju? sama nominacja to niez?a promocja za granic? naszych stara? o popularyzacj? tematyki kosmicznej.

Czy kto? móg?by przet?umaczy? ten artyku?, lub napisa? kilka zda? na temat tego konkursu?
 
 
robert luba?ski
Osadnik


Dołączył: 15 Cze 2007
Posty: 222
Wysłany: 02-06-2011, 07:11   

Dalszy ci?g relacji z przygotowa? do Zawodów URC z 01.06.2011-06-02 przygotowanej przez Mateusza Juzefowicza.

Dzisiaj do Hanksville przyjecha?y kolejne zespo?y: spotkali?my York University, laureatów 2-go miejsca na URC 2010 i zwyci?zców - Oregon State/NASA. York ma zupe?nie now? konstrukcj?, na pierwszy rzut oka wida?, ?e wykonali kawa? dobrej roboty.
Scorpio za chwil? wystawia robota na pierwsze jazdy na parking. Maszyna ma wr?cz organiczny wygl?d - wielkie rami? manipulatora i wi?zki przewodów sprawiaj?, ?e wygl?da jak ?ywa istota rodem z filmu Obcy. Jutro wa?enie robotów, zobaczymy, czy zespó? zmie?ci si? w dozwolonej masie 50 kg. Ich konstrukcja jest bardzo masywna i wygl?da na solidn?. Copernicus te? zapowiada, ?e b?dzie dzisiaj gotowy - ich robot stwarza potencja? do wykorzystania poza konkurencjami URC - spora przestrze? do zagospodarowania wewn?trz kad?uba, dodatkowe ?ród?a zasilania. Tak?e masywny pojazd, ale powinien zmie?ci? si? w limicie. Magma2 stawia na lekko??. Zespó? pojecha? wczesnym popo?udniem na wykopaliska, ?eby wykona? fotografie lotnicze stanowiska ze swojego heksakoptera Cyberdrones, niestety porywisty wiatr uniemo?liwi? start. Wed?ug prognoz na najbli?sze dni wiatr b?dzie pojawia? si? codziennie oko?o 14. Zespó? ma nadziej?, ?e wykonywanie zada?, w których potrzebne s? koptery zostanie zaplanowane na przedpo?udnie. Znalezienie astronauty i nawigacja z powietrza mog? by? niemo?liwe przy silnym wietrze i mog? stanowi? zagro?enie dla sprz?tu. Jutro spróbuj? powtórzy? zdj?cia lotnicze dla paleontologów, wczesnym rankiem, przed wa?eniem.

Zespo?y pozdrawiaj? z Utah!

Na stronie zespo?u Magma2 ukaza?y si? filmy z testów ?azika i heksakoptera na pustyni w Utah z 31.05.2011
http://www.magma2.pb.edu.pl/index.htm

oraz zdj?cia w galerii
http://www.magma2.pb.edu.pl/magma2URC2011.htm

 
 
Luba?ski Robert
Marsjanin
LubanR


Dołączył: 17 Sty 2007
Posty: 600
Skąd: Lublin
Wysłany: 02-06-2011, 23:31   

Tak w zbli?eniu wygl?da? w zesz?ym roku panel, który mia?y obs?u?y? ?aziki zgodnie z instrukcj? umieszczona na tym panelu. W zesz?ym roku to zadanie by?o najtrudniejsze. Zapewne i teraz tak b?dzie.Jak wida? jest instrukcja na bia?ej kartce papieru umieszczona w lewym dolnym rogu panelu. Jest kilka prze??czników i gniazd oraz cztery przewody na ko?cach, których zapewne znajduj? si? wtyczki, które nale?a?o wetkn??, za pomoc? ramienia ?azika, do odpowiednich gniazd. W wszystkie elementy panelu s? umieszczone na pionowych powierzchniach.
Ciekawe czy w tym roku panel b?dzie wygl?da? podobnie?

A tutaj na fotce ?azik Magma przy panelu trakcie wykonywania zadania.


Jak wida? teren wokó? panelu by? p?aski i nie utrudnia? dodatkowo zadania.
 
 
JF
Zainteresowany
JF


Wiek: 30
Dołączył: 27 Lut 2011
Posty: 27
Skąd: SWPS Warszawa
Wysłany: 03-06-2011, 14:36   

http://urc.marssociety.org/home/photo-gallery/2011
Eh mamy ?adne literówki w nazwach miast polskich zespo?ów :mad:

Na tegorocznym URC realizujemy pomys? Mateusza w zakresie obserwacji interakcji cz?onków zespo?ów podczas wykonywania zada?.
Wyniki zostan? umieszczone w raporcie z URC i pos?u?? do lepszego przygotowania grup na przysz?oroczny konkurs oraz do tworzenia programu bada? psychologicznych MSP.

Dlaczego nie mog? doda? do postu za??cznika instrukcji?
 
 
Luba?ski Robert
Marsjanin
LubanR


Dołączył: 17 Sty 2007
Posty: 600
Skąd: Lublin
Wysłany: 03-06-2011, 23:01   

Relacja z 2.06.2011

Wczorajszy wieczór by? ostatnim momentem na przygotowania robotów. Dalsze prace ogranicz? si? ju? tylko do przezbrajania konstrukcji do poszczególnych konkurencji oraz do ewentualnych dzia?a? ratunkowych - miejmy nadziej?, ?e nie b?d? potrzebne!
Copernicus i Scorpio wyjecha?y wczoraj (1.06) po po?udniu na parking. Pomimo pocz?tkowych problemów ze skr?caniem Copernicus "nauczy?" si? swojego systemu sterowania i powoli, acz pewnie porusza si? po nierównym terenie. Kilka poprawek za?atwi?o spraw?. Podobnie Scorpio - by? testowany tylko z jednym silnikiem i wymaga? pewnych korekt, ale mimo to p?dzi? po parkingu niczym wy?cigowy bolid. Zawieszenie ?wietnie si? sprawdza - nawet ostre skr?ty nie wywraca?y go, pomimo wysoko umieszczonego ?rodka ci??ko?ci. Na konkursie nie b?dzie potrzeby takiej szybkiej jazdy. Magma2 ?wiczy?a pod??czanie wtyczek do panelu, niestety w silnym wietrze przewróci? si? po?yczony panel testowy i z du?? si?? uderzy? prostopadle w manipulator. Posz?o serwo. Da?o si? naprawi?, ale i tak zespó? zrezygnowa? z jego u?ywania, ograniczaj?c swobod? ruchów manipulatora - b?dzie teraz lepiej dostosowany do zadania. Nie ma tego z?ego...

Dzi? o 11 przed po?udniem odby?a si? odprawa wszystkich zespo?ów. Startuje a? 8 dru?yn. Nie dojecha?a tylko dru?yna z Iowa State University. Konstrukcje URC z roku na rok s? coraz lepsze. Zesz?oroczni zwyci?zcy z Oregonu zainspirowali kilka zespo?ów do zastosowania mi?kkich "balonowych" kó?. Walka b?dzie ci??ka, konstrukcje s? naprawd? dopracowane.
Po po?udniu odby?o si? wa?enie - limit wagi to 50 kg. Magma2: 38 kg, Copernicus: 46 kg, Scorpio 49.5 kg, po rezygnacji z rezerwowych pakietów zasilania. Nast?pnie odby?y si? prezentacje, które w tym roku s? jednym z 5 punktowanych zada?. Wszyscy poradzili sobie doskonale - ale to s?dziowie subiektywnie oceni? wynik, jak na razie nie znamy kryteriów.

Wiatr - wyj?tkowo mocny i mo?e nie?le namiesza?. Utrzymanie namiotu sterowania b?dzie nie lada wyzwaniem. Warunki s? bardzo m?cz?ce, py? w?azi wsz?dzie. Copernicus wydaje si? by? najbardziej stabilny, ale dwie pozosta?e polskie konstrukcje mog? mie? problemy z zadaniem prze??czania panelu - manipulatory po prostu chwiej? si? na wietrze. Najgorzej ma Magma2, bo chce wykorzysta? heksakopter Cyberdrones, który nie mo?e lata? w takich warunkach. Na szcz??cie zadania z heksakopterem zaplanowano na pojutrze, a prognoza jest pomy?lna.

Z ciekawostek:
Wczoraj wieczorem Copernicusy sko?czyli pó?no prac? nad robotem, ale poniewa? wypili morze kawy nie mogli zasn?? i grali w strzelank? po sieci komputerowej... przez robota!!


?azik Magma2 na wadze w najci??szej konfiguracji wyposa?ony w dobrze tu widoczny manipulator kartezja?ski.


Dru?yna z Wroc?awia przed pustynnym habitatem w pe?nym sk?adzie. Ciekawe co to za urz?dzenie trzymane przez jednego z cz?onków zespo?u? Czy?by to by? dalmierz laserowy??azik Copernicus na wadze. Widoczne jest rami? robota. Nie ma za to paneli s?onecznych i ?rodkowej pary kó?. Czy?by dru?yna musia?a z nich zrezygnowa? aby zmie?ci? si? w limicie wagi?Jutro zawody. Czekam z niecierpliwo?ci? na wyniki pierwszych konkurencji.

Pustynne Hanksville. wielka metropolia to raczej nie jest.

 
 
Wyświetl posty z ostatnich:   
Odpowiedz do tematu
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Nie możesz załączać plików na tym forum
Możesz ściągać załączniki na tym forum
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku

Skocz do:  

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group

Nakarm g?odne dziecko - wejd? na stron? www.Pajacyk.pl